W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Instrukcja eksportu danych dla posiadaczy systemu "Wspólnoty Mieszkaniowe"

Niniejsza instrukcja, przeznaczona jest wyłacznie dla zarządców nieruchomości, którzy posiadają oprogramowanie "Wspólnoty Mieszkaniowe" autorstwa firmy "Fn-Serwis" Sp. J. Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem ww. oprogramowanie, prosimy o kontakt z naszą firmą telefonicznie lub poprzez adres email znajdujący się na stronie producenta.

System "Wspólnoty Mieszkaniowe" posiada zintegrowany moduł, służacy do exportowania danych do systemu "Moja-Wspólnota". Moduł ten, umożliwia eksportowanie takich danych, jak:
 • dane wspólnot mieszkaniowych - informacje podstawowe oraz dane teleadresowe prowadzonych wspólnot;
 • dane lokali mieszkalnych - informacje podstawowe oraz dane teleadresowe lokali mieszkalnych, znajdujących się w prowadzonych wspólnotach; ustawienia do logowania się właścicieli lokali;
 • dane finansowe lokali - informacje o aktualnych rozliczeniach właścicieli lokali mieszkalnych oraz zestawienia miesięcznych płatności za lokal;
 • dokumenty wspólnot mieszkaniowych - wersje elektroniczne dokumentów, przeznaczonych do wglądu przez wszystkich właścicieli prowadzonych wspólnot mieszkaniowych (ogłoszenia, zawiadomienia itp.);
 • dokumenty dla wybranych lokali - wersje elektroniczne dokumentów, dostarczanych wybranym właścicielom lokali mieszkalnych (wezwania do zapłaty, rozliczenia danego lokalu mieszkalnego, itp.).

Pierwsze trzy eksporty, dostępne są z poziomu jednego wywołania i znajdują się w opcji "Export WWW" w głównym menu, znajdującym się w górnej części ekranu (rysunek 1). Ostatnie dwa eksporty są opisane w dalszej części tej instrukcji.

Rysunek 1 - pozycja wyboru eksportu w menu głównym

Po wybraniu ww. opcji, zostaje wyświetlone okno (rysunek 2), w którym znajdują się opcje dotyczące eksportu danych.

Rysunek 2 - okno opcji eksportu danych
Jak pokazano na ilustracji numer 2, w oknie znajduje się kilka elementów, które odpowiadają za:
 1. zakładki przełączania opcji - przełączając się pomiędzy zakładkami mamy możliwość zarządzania eksportem danych do systemu "Moja-Wspólnota" (zakładka "Wspólnoty") lub mamy możliwość nadawania identyfikatorów i haseł dla pojedyńczych bądź wszystkich lokali mieszkalnych (zakładka "Lokale"). Mamy również możliwość z poziomu ww. zakładki, resetowania haseł dla wybranych lokali (jeżeli klient zapomniał hasła które wygenerował).
 2. okno wyboru wspólnoty - miejsce, w którym wybieramy wspólnotę mieszkaniową, której dane będziemy przekazywać (wyboru dokonuje się poprzez pojedyńcze kliknięcie na nazwie wspólnoty mieszkaniowej).
 3. przycisk logowania - przycisk, który musi być kliknięty, przez uruchomieniem jakiegokolwiek eksportu danych. Pozwala on na połączenie się z systemem "Moja-Wspólnota"; Połączenie następuje w tle a nawiązanie połączenia bądź brak jego jest przekazywany użytkownikowi przez wyświetlenie odpowiedniego monitu;
 4. przycisk eksportu danych - przycisk służacy do uruchomienia eksportu danych wspólnoty, danych lokali bądź danych finansowych w zalezności od wyboru opcji w części oznaczonej numerem 3 (przycisk uaktywnia się w momencie prawidłowego nawiązania połączenia z systemem "Moja-Wspólnota");
 5. wybór rodzaju eksportu - opcje pozwalające wybrać, które dane chcemy eksportować; Można wybrać kilka opcji "na raz" co pozwala na dokonanie wielu eksportów przy jednej sesji; Wybrać można również datę, wg. której przekazane będą dane finansowe (data służy tylko i wyłącznie ostatniej opcji);

Czynności przygotowawcze przed eksportem (lokale mieszkalne)

Aby prawidłowo przeprowadzić eksport lokali mieszkalnych, w pierwszej kolejności muszą mieć one nadane identyfikatory logowania oraz hasła, ponieważ bez nadanych ww. identyfikatorów nie zostaną w ogóle wzięte pod uwagę. Czynność tą robi się tylko raz, przed pierwszym eksportem danych lokali. Przeprowadza się ją w zakładce "Lokale" (cześć oznaczona numerem 1 na rysunku numer 3).

W pierwszej kolejności, zanim przejdziemy do zakładki "Lokale", należy wybrać wspólnotę poprzez pojedyńcze kliknięcie lewym klawiszem myszy na nazwie wspólnoty w oknie wyboru (część oznaczona numerem 2 na rysunku 3). Następnie po przełączeniu się na ww. zakładkę, widzimy listę lokali wraz z informacjami taki mi jak: adres lokalu, dane właściciela oraz nadany identyfikator i hasło, oraz kilka przycisków objaśnionych poniżej (rysunek 3).
Rysunek 3 - zakładka "Lokale"
Elementy zaznaczone na powyższej ilustracji służą do:
 1. okno z listą lokali - w oknie wyświetlana jest pełna lista lokali w wybranej w poprzedniej zakładce wspólnocie
 2. identyfikator logowania - kolumna zawierająca identyfikatory właścicieli lokali, którymi powinni się posługiwać w celu dostępu do systemu "Moja-Wspólnota"
 3. hasło dostępu - kolumna zawierająca domyślne hasła dostepu do systemu "Moja-Wspólnota" wygenerowane automatycznie wg. określonego klucza
 4. przyciski nadawania haseł - przyciski, dzięki którym można nadać pojedyńcze lub wszystkie identyfikatory dostępu do systemu "Moja-Wspólnota"
 5. przyciski haseł - przyciski dzięki którym, możemy podglądnąć nadane hasło dla wybranego lokalu lub zresetować hasło do domyślnego (przycisk "Wyślij domyślne hasło na WWW")
 6. drukowanie identyfikatorów i haseł - w momencie gdy identyfikatory i hasł są nadane, wciśnięcie ww. przycisku spowoduje wydruk wszystkich identyikatorów i haseł dla lokali w wybranej wspólnocie, w postaci pasków, które można przekazać właścicielom lokali.

Nadawanie haseł dostępu, można dokonać dla pojedyńczego lokalu - wtedy wybierając lokal pojedyńczym kliknięciem lewego klawisza myszy na nim, wybieramy przycisk "Nadaj identyfikator i hasło" - lub dla wszystkich lokali w wybranej wspólnocie - wtedy należy wcisnąć przycisk "Nadaj identyfikator i hasło dla wszystkich".

Po wciśnięciu któregokolwiek z ww. przycisków, pojawi się monit z prośbą o potwierdzenie wybranej czynności i jeżeli zostanie on zatwierdzony, to w kolumnach "idwww" oraz "haslodef" powinny pojawić się nadane wartości (rysunek 4).

Rysunek 4 - zakładka "Lokale" - nadane identyfikatory i hasła

Powyższa czynność NIE uruchamia możliwości logowania się użytkowników którym nadaliśmy identyfikatory i hasła.

Aby uruchomić właścicielom lokali możliwość logowania się do systemu, należy albo wcisnąć przycisk "Wyślij domyślne hasło na WWW" - dotyczy tylko lokali, które już były wyeksportowane do systemu "Moja-Wspólnota" bądz wyeksportować je wraz z danymi wspólnoty (opis procedury poniżej).

Lokale dla których nie zostało wygenerowane hasło oraz identyfikator, są lokalami, które nie posiadają właściciela.


Eksport danych wspólnoty, lokali mieszkalnych oraz danych finansowych

Jako, że proces eksportu zarówno danych wspólnot, lokali oraz danych finansowych przeprowadza się z tego samego miejsca to poniższa procedura opisywać będzie wszystkie trzy rodzaje eksportu.

Cała procedura eksportu ww. danych wygląda następująco:
 1. logowanie do systemu "Moja-Wspólnota" - pierwszym krokiem, jest zalogowanie się do systemu poprzez kliknięcie na przycisk "Login". Jeżeli nawiązanie połączenia powiedzie się, zostanie wyświetlone okno z informacją, że użytkownik jest zalogowany oraz zostanie uaktywniony przycisk "Eksport danych". Jeżeli z jakichś powodów logowanie się nie powiedzie, zostanie wyświetlona odpowiednia informacja, którą można przekazać administratorowi systemu "Moja-Wspólnota", który ma możliwość sprawdzenia, dlaczego nawiązanie połączenia nie było możliwe;
  Rysunek 5 - informacja o podłączeniu
 2. wybór wspólnoty mieszkaniowej - w oknie wyboru wspólnoty mieszkaniowej (rysunek 2 - część oznaczona numerem 2) należy, pojedyńczym kliknięciem lewego klawisza myszy, zaznaczyć wspólnotę mieszkaniową, której dane chcemy przekazać do systemu "Moja-Wspólnota";
 3. wybór przekazywanych opcji - w części oznaczonej numerem 5 na ilustracji drugiej, określamy, które dane wspólnoty mają być eksportowane. Do wyboru mamy następujące możliwości:
  • dane wspólnoty - po wybraniu tej opcji, przekazane będą do systemu "Moja-Wspólnota" podstawowe dane teleadresowe wspólnoty mieszkaniowej oraz numery NIP oraz REGON (jeżeli są one wprowadzone). Nie ma znaczenia fakt, czy eksport przeprowadzany jest po raz pierwszy czy jest to kolejna próba.
  • dane lokali - wybór tej opcji, powoduje przesłanie wszystkich lokali przynależnych do wybranej wspólnoty wraz z danymi, które w lokalach są zawarte. Ważne jest aby w przypadku pierwszego importu lokali do systemu "Moja-Wspólnota", przeprowadzać go razem z importem danych wspólnoty. Przesłane będą również identyfikatory i hasła nadane wg. powyższej procedury. Dane lokali nie zostaną przekazane w momencie gdy jeszcze nie dokonalismy eksportu danych wspólnoty do której lokale przynależą.
  • dane finansowe na dzień - wybór tej opcji, spowoduje przesłanie do systemu "Moja-Wspólnota" danych takich jak:
   • kartoteka lokalu - informacje o miesięcznych naliczeniach i wpłatach zapisanych w systemie "Wspólnoty Mieszkaniowe"
   • przypisy - informacje o miesięcznych składowych opłat za lokal mieszkalny
   • bieżące salda lokali
   Informacje przesyłane, będą nie późniejsze niż data, którą wybraliśmy (domyślnie jest to bieżący dzień).
   Rysunek 6 - opcje eksportu
  Dane finansowe zależne są od danych lokali i nie będą przesłane jeśli wcześniej nie dokonaliśmy eksportu danych lokali.
 4. przesłanie danych na serwer "Moja-Wspólnota" - po wybraniu danych które chcemy eksportować (dla przykladu założono, że zaznaczone są wszystkie opcje) - wciskamy przycisk "Eksport danych". Po wciśnięciu ww. przycisku, powinno pojawić się okno (rysunek 7), w którym widoczne będą informacje określające ilość przesłanych danych oraz poprawność ich przesłania.
Rysunek 7 - okno dziennika błędów

Może się zdarzyć tak, że pojawią się błędy w eksporcie danych do systemu "Moja-Wspólnota". Należy wówczas skontaktować się z administratorem ww. systemu i przekazać informacje, które pojawiły się w dzienniku błędów.

Ostrzeżenie ! Dane teleadresowe, zarówno wspólnot jak i lokali są nadpisywane w systemie "Moja-Wspólnota" w momencie gdy już raz zostały wyeksportowane. System eksportu z programu "Wspólnoty Mieszkaniowe" rozpozna automatycznie, czy dane widniejące w serwisie WWW są danymi z ww. systemu.


Eksport dokumentów wspólnot i lokali

Na chwilę obecną, istnieje możliwośc przekazania do systemu "Moja-Wspólnota" dwóch rodzajów dokumentów:
 1. Roczne sprawozdanie finansowe wspólnoty - dokument przeznaczony dla wszystkich właścicieli lokali w danej wspólnocie, zawierający rozliczenie wszelkich kosztów i przychodów wspólnoty na wybrany dzień (opis procedury)
 2. Zawiadomienie o wysokości opłat - dokument dla poszczególnych właścicieli lokali mieszkalnych, informujący o wysokościach poszczególnych opłat za lokal (opis procedury).

UWAGA ! Przed każdym eksportem dokumentów, należy nawiązać połączenie z systemem "Moja-Wspólnota" wybierając z menu głownego opcję "Eksport WWW" a następnie wciskając przycisk "Login" w oknie, które się pojawi.


Eksport rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty (dokumenty wspólnot)

Aby przesłać dokumenty z rocznym sprawozdaniem dla wspólnoty, należy z menu głównego wybrać opcję "Rozliczenia Roczne" a następnie z podmenu wybrać "Roczne sprawozdanie finansowe wspólnoty (rysunek 8).

Rysunek 8 - wybór z menu eksportu dokumentów dla wspólnoty

Po wybraniu ww. opcji, pojawi się nam okno (rysunek 9) w którym wybieramy wspólnotę, dla której generujemy dokumenty, wybieramy rok i miesiąc, na koniec którego zostaną naliczone wartości a następnie klikamy na przycisk "Nalicz". W tym momencie, system "Wspólnoty Mieszkaniowe" przetwarza dane, zliczając na podstawie wybranej daty, odpowiednie wartości.

Rysunek 9 - opcje do generowania wydruku sprawozdań finansowych

Po zakończeniu naliczania, wciskamy przycisk "Drukuj". Ukaże nam się okno, w którym potwierdzamy wybrane wartości, wciskając przycisk "O.K.". Jeżeli chcemy zrezygnować z druku, zawsze możemy zamknąć okno, wybierając opcję "Cofnij".

Po zatwierdzeniu wydruku, pokaże się okno (rysunek 10), z wygenerowanymi naliczeniami. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można wygenerowane strony wydrukować na zwykłej drukarce, wybierając jej symbol (znajduje się on po lewej stronie, w górnej części okna).

Rysunek 10 - wygenerowany wydruk sprawozdań finansowych

Aby przeprowadzić eksport wygenerowanego dokumentu, należy zamknąć pokazane okno wciskająć przycisk "close" bądź wybierając znak "X" znajdujący się w górnym, prawym rogu okna. Po zamknięciu, pojawi się monit z pytaniem czy chcemy opublikować ww. dokument w serwisie "Moja-Wspólnota" (rysunek 11).

Rysunek 11 - potwierdzenie opublikowania dokumentu

Po zatwiedzeniu publikacji, system sprawdzi czy jest nawiązanie połączenie z serwisem "Moja-Wspólnota". Jeżeli nie, wyświetli monit (rysunek 12) z informacją. Należy wówczas zamknąć wszystkie otwarte okna wydruków, przejść do opcji "Eksport WWW" i wcisnąć przysisk "Login".

Rysunek 12 - informacja o braku połączenia z serwisem "Moja-Wspólnota"

W momencie gdy już jestesmy zalogowani, po zatwierdzeniu pytania o publikację, otworzy się okno dziennika błedów, w którym pojawią się informacje o eksporcie. Po zakończeniu eksportu, zostanie wyświetlona informacja o statusie eksportu. Jeżeli eksport się powiedzie, informacja będzie podobna do tej, zawartej na rysunku 13. Jeżeli wystapi bład w eksporcie, o tym fakcie należy poinformować producenta systemu "Wspólnoty Mieszkaniowe" załączając informacje z dziennika błędów.

Rysunek 13 - informacje o pomyślnym eksporcie dokumentów

Eksport zamiadomień o wysokości opłat (dokumenty lokali)

Eksportu dokumentów dla właścicieli lokali mieszkalnych, zawierających zawiadomienia o wysokości opłat dokonujemy wybierając z głównego menu opcję "Wydruki", następnie "Korespondencja z właścicielami" a na koniec "Zawiadomienie o wysokości opłat II" (rysunek 14).

Rysunek 14 - wybór z menu opcji do eksportu dokumentów dla lokali

Po wybraniu ww. opcji, pokaże się okno (rysunek 15), w którym obowiązkowo musimy określić miesiąc oraz rok, dla którego generować będziemy dokument z informacjami o wysokościach opłat za lokal. Dodatkowo możemy określić wspólnotę, dla której generować będziemy ww. wydruk ponieważ bez wybrania jej, zostaną wygenerowane dokumenty dla wszystkich wspólnot widniejących w systemie "Wspólnoty Mieszkaniowe". Spowodować to może błedy w eksporcie, w momencie gdy nie udostępniamy systemu "Moja-Wspólnota" dla wszystkich prowadzonych przez nas wspólnot mieszkaniowych.

Rysunek 15 - opcje wydruku zawiadomień o wysokościach opłat

Po zatwierdzeniu wybranych opcji, pojawi się okno z wygenerowanymi wydrukami dla każdego lokalu w wybranej wspólnocie. Są one podzielone na osobne strony (ilość stron określona jest w lewym dolnym rogu okna), tak aby w przypadku druku na zwykłej drukarce, można było je osobno dostarczyć dla poszczególnych właścicieli lokali (rysunek 16)

Rysunek 16 - gotowy wydruk zawiadomień

Podobnie jak w przypadku eksportu dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych, możemy wydrukować dokumenty, wybierając ikonę drukarki, znajdującą się w lewej, górnej części okna. Aby przejść do właściwego eksportu dokumentów, należy zamknać wydruk wciskając przycisk "close" lub wybierając znak "X" znajdujący się górnym, prawym rogu okna. Spowoduje to wywołanie monitu z pytaniem czy chcemy opublikować dokumenty w serwisie "Moja-Wspólnota" (rysunek 17).

Rysunek 17 - potwierdzenie publikacji dokumentów lokali

Po potwierdzeniu publikacji, otwiera się okno dziennika błedów, w którym widać postęp publikacji dokumentów oraz informacje o poprawnym bądź błędnym przetwarzaniu każdegu wydruku dla określonego lokalu. Po zakończeniu przesyłania danych, otrzymamy informację o wynikach naszego eksportu (rysunek 18).

Rysunek 18 - dziennik błędów eksportu dokumentów

Jeżeli wystapi bład w eksporcie, o tym fakcie należy poinformować producenta systemu "Wspólnoty Mieszkaniowe" załączając informacje z dziennika błędów.

Jeżeli mają Państwo uwagi lub pytania odnośnie eksportu danych prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@fn-serwis.pl