W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Podręcznik użytkownika
wersja 1.1.0 - aktualizacja: październik 2011

Rozdział 1 » Administracja dokumentami lokali

Każdy zarzadca w swojej pracy spotyka się z sytuacjami kiedy musi dostarczyć określony dokument dla właściciela lokalu mieszkalnego. W systemie "Moja-Wspólnota" został zaimplementowany również i taki mechanizm, pozwalający zarządcom, wysyłać do właścicieli lokali, dokumenty w formie elektronicznej. Są one, podobnie jak dokumenty dla wspólnot, składowane na wydzielonych serwerach, dzięki czemu, właściel lokalu ma zawsze możliwość podglądu i pobrania ich na swój komputer.

Aby przeglądać, dodawać lub usuwać dokumenty dla właścicieli lokali mieszkalnych, należy z menu po lewej stronie, wybrać opcję "Dokumenty dla lokali". Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona lista dokumentów już dodanych do systemu.

Rysunek 1 - lista dokumentów lokali

Dokumenty, prezentowane są w sposób tabelaryczny w pięciu kolumnach. Pierwsza kolumna, służy do zaznaczania dokumentów w celu ich usunięcia. W drugiej kolumnie, znajduje się data dodania dokumentu. Trzecia kolumna, informuje Państwa o szczegółach dokumentu takich jak: nazwa pliku, lokal dla którego dany dokument został dodany oraz nazwa wspólnoty mieszkaniowej do której lokal przynależy. W kolejnej, czwartej kolumnie, zawarta będzie informacja o tym, czy właściciel lokalu pobrał dokument. Oznaczone to będzie odpowiednią ikoną, na której najechanie kursorem myszy, spowoduje wyświetlenie infomacji i dacie pobrania pliku (rysunek 2). Ostatnia kolumna, to link do pobrania dokumentu.

Rysunek 2 - wyświetlanie informacji o dacie pobrania dokumentu

Rozdział 1 » Administracja dokumentami lokali » filtrowanie wyników

Wyświetlanie pełnej listy dokumentów jest uciążliwe, zwłaszcza gdy ich ilość jest znaczna. Z pomocą przychodzi Państwu odpowiedni filtr, umieszczony nad przyciskami funkcyjnymi. Dane mogą być filtrowane wg. trzech opcji:
 • wg. dat importu - każde dodanie dokumentów, czy to poprzez formularz WWW czy przez mechanizm API, powoduje zapisanie daty wykonania tej czynności w związku z czym, w polu wyboru pojawiają się wszystkie daty wg. których możemy zawęzić zakres wyświetlanych wyników.
  Rysunek 3a
 • wg. wspólnot - zarządca wspólnoty, może zawęzić zakres wyświetlanych dokumentów tylko do wybranej wspólnoty
  Rysunek 3b
 • wg. lokalu mieszkalnego - zawężenie wyników do tej opcji, powoduje wyświetlenie dokumentów tylko dla jednego z lokali. Opcja ta, pojawia się w momencie wybrania filtru wg. wspólnoty.
  Rysunek 3c
Należy pamiętać, że filtr, na czas trwania sesji, tzn. aż do wylogowania się z systemu, zapamiętuje wybrane dane nawet w momencie wykonywania innych czynności. Jest on automatycznie resetowany w momencie wyjścia z systemu.

Rozdział 1 » Administracja dokumentami lokali » dodawanie dokumentów

Dodawanie dokumentów dla lokali mieszkalnych jest możliwe na dwa sposoby.
 1. dodawanie dokumentów dla jednego lokalu - wybierając opcję "dodaj dokument" przechodzimy do formularza, w którym mamy możliwość wyboru jednego lokalu mieszkalnego do którego chcemy dodać dokument, oraz załączenia jednocześnie do trzech dokumentów dla wybranego lokalu (rysunek 4a).
  Rysunek 4a - formularz dodawania dokumentów dla jednego lokalu
  Obowiązkowo w tym formularzu musimy wybrać lokal z listy dostępnych lokali do którego dodajemy dokument oraz wybrać przynajmniej jeden plik z dysku, klikająć na przycisk "przeglądaj/wybierz dokument" (nazwa przycisku może być różna w zależności od przeglądarki internetowej po stronie klienta).
 2. dodawanie dokumentów dla wszystkich lokali w danej wspólnocie - wybierając opcję "dodaj dokumenty dla lokali we wspólnocie" musimy przejść przez dwa kroki. Pierwszym krokiem jest wybór wspólnoty, do której lokali będziemy dodawać dokumenty (rysunek 4a - krok 1)
  Rysunek 4b - formularz dodawania dokumentów dla wszystkich lokali we wspólnocie - krok 1
  Po wybraniu wspólnoty, klikamy na przycisk "zapisz" a system przeniesie nas do kroku drugiego, w którym należy przy każdym lokalu mieszkalnym, wybrać plik z dysku, klikając na przycisk "przegladaj/wybierz dokument".
  Rysunek 4b - formularz dodawania dokumentów dla wszystkich lokali we wspólnocie - krok 2

Zarówno przy pierwszym sposobie dodawania dokumentów jak i przy drugim, aby zakończyć czynności, z przycisków funkcyjnych wybieramy opcję "zapisz" a następnie czekamy aż system zweryfikuje poprawność danych oraz sprawdzi przesyłane pliki, pod kątem zgodności z wymogami systemu odnośnie dodawania plików. Jeżeli weryfikacja się powiedzie, zostanie wyświetlona odpowiednia informacja, że dokumeny zostały pomyślnie dodane do systemu. Jeżeli sprawdzenie poprawności zakończy się niepowodzeniem, zostaną Państwo przekierowani z powrotem do formularza, w którym, przy polu przy którym został popełniony błąd, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.

Na każdym etapie, jednego bądź drugiego sposobu dodawania dokumentów, możemy czynności zaniechać poprzez wybranie opcji "anuluj". System wówczas przeniesie nas z powrotem do listy dokumentów.


Rozdział 1 » Administracja dokumentami lokali » usuwanie dokumentów

Analogicznie jak w przypadku dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych, system "Moja-Wspólnota" pozwala na kasowanie wielu dokumentów jednocześnie. Przy wyświetleniu listy plików, przy każdym z dokumentów znajduje się pole przeznaczone do zaznaczenia. Służy ono właśnie do zaznaczenia dokumentów, które mają być skasowane. Nad listą w nagłówku tabeli znajduje się również takie samo pole, dzięki któremu możemy zaznaczyć wszystkie dokumenty znajdujące się na ekranie. Jeżeli lista dokumentów podzielona jest na strony, to zaznaczenie dokumentów, poprzez pole znajdujące się w nagłówku tabeli, powoduje wybranie do usunięcia tylko dokumentów widocznych na ekranie. Rysunek 5 pokazuje, które pola służą właśnie tej czynności.

Rysunek 5 - pola wyboru dokumentów do skasowania

Pierwsze zaznaczenie dokumentu do skasowania, powoduje uaktywnienie przycisku funkcyjnego "usuń zaznaczone". To właśnie z niego należy skorzystać, gdy wszystkie dokumenty, które chcemy skasować zostaną zaznaczone. Po kliknięciu na nim, zostanie wyświetlone ostrzeżenie, tak aby zabezpieczyć się, przed przypadkowym skasowaniem dokumentów (rysunek 6). Jeżeli zostanie ono potwierdzone, dokumenty zostaną nieodwracalnie usunięte.

Rysunek 6 - potwierdzenie usunięcia