W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Podręcznik użytkownika
wersja 1.1.0 - aktualizacja: październik 2011

Rozdział 1 » Administracja kartotekami lokali

Podstawowymi założeniami przyjętymi przez autorów systemu jest udostępnianie właścicielom lokali mieszkalnych, danych odnośnie płatności za ich lokale oraz możliwość dostępu do nich bez żadnych ograniczeń i zbędnych kontaktów z zarządcą wspólnoty mieszkaniowej. Rozdział ten, objaśnia sposób zarządzania właśnie tymi danymi. Podobnie jak w przypadku wspólnot oraz lokali, system "Moja-Wspólnota" pozwala na zarządzanie takimi danymi poprzez dwa mechanizmy:
 • formularze WWW - grupa formularzy internetowych wg. których można dodawać, edytować bądź usuwać informacje o kartotekach i przypisach,
 • interfejs programistyczny API - grupa funkcji udostępniających zarządzanie danymi poprzez specjalny interfejs przygotowany z myślą o imporcie danych z zewnętrznych programów.

UWAGA !!! - na chwilę obecną, zaimplementowany jest tylko mechanizm zarządzania danymi poprzez interfejs API. Informację na ten temat mogą Państwo znaleźć w podręczniku dla programistów. W momencie udostępnienia pierwszego z mechanizmów zarządzania danymi, zostanie to podane do informacji na głównej stronie.


Rozdział 1 » Administracja kartotekami lokali » przeglądanie danych

W chwili obecnej, dla zarządców wspólnot mieszkaniowych udostępniono możliwość podglądu zaimportowanych danych. Aby przejść do cześci systemu, odpowiedzialnej za wyświetlanie danych, z menu znajdującego się po lewej stronie należy wybrać opcję "Kartoteka dla lokali". Po wybraniu ww. opcji zostanie wyświetlona zawartość taka jak na rysunku poniżej.

Rysunek 1 - okno poczatkowe działu "Kartoteka dla lokalu"
Aby sprawdzić dane lokalu mieszkalnego, należy wykonać odpowiednio następujące czynności:
 • wybór wspólnoty - w pierwszym polu wyboru, z listy dostępnych wspólnot (rysunek 2a) należy wybrać odpowiednią wspólnotę do której poszukiwany lokal należy.
  Rysunek 2a - wybór wspólnoty
  Po wybraniu wspólnoty, system automatycznie pobierze listę lokali dla wybranej wspólnoty i wyświetli je w następnym oknie wyboru.
 • wybór lokalu - z pola wyboru, które pojawiło się poniżej poprzedniej opcji (rysunek 2b), należy wybrać lokal, którego dane, zarządca chciałby przejrzeć.
  Rysunek 2b - wybór lokalu
  Po wybraniu lokalu, pod opcjami wyboru wspólnoty i lokalu, zostaną automatycznie pobrane i wyświetlone dane.

Wyświetlane dane, prezentowane są w sposób tabelaryczny, z uwzględnieniem podziału na kartotekę oraz miesięczne zestawienie opłat - tzw. przypisy. Każdy moduł, czy to kartoteka czy przypisy, podzielony jest na części ułatwiające przeglądanie danych. Rysunek 3a ilustruje podglad danych znajdujących się w kartotece lokalu.

Rysunek 3a - dane z kartoteki lokalu
Części oznaczone na ilustracji odpowiednimi numerami, można rozumieć jako:
 1. menu kartoteki - przyciski, pozwalające na przełączanie się pomiędzy danymi rocznymi - kartoteką lokalu a składowymi opłatami miesięcznymi - tzw. przypisami.
 2. zarządzanie okresami - część pozwalająca zmieniać okresy prezentacji danych. Linki pojawiające się w tym miejscu, mogą być koloru niebieskiego - wtedy przełączenie się na poprzedni okres jest możliwe, lub koloru szarego - wtedy przełączenie jest niemożliwe, gdyż została osiągnięta granicza data prezentacji danych. W przypadku kartoteki możemy przełączać się pomiędzy latami ponieważ dane prezentowane są z podziałem na miesiące w danym roku kalendarzowym. Natomiast w przypadku przypisów, możemy oprócz zmiany roku, zmieniać miesiące dla których prezentowane są dane.
 3. wyświetlane dane - domyślnie, prezentowane są ostatnie okresy w których znajdują się dane. Przełączenie okresów, powoduje automatyczne wczytanie i prezentację danych z wybranego zakresu dat. Jeżeli w wybranym okresie, nie będą znajdowały się żadne dane, system wyświetli w związku z tym, odpowiednią informację.

Wyświetlane dane są podzielone na kartoteki i przypisy. W przypadku kartotek, w części 3 znajdą się informacje o sumie miesięcznych naliczeń, wpłat oraz wpłat odsetek, jeżeli takowe istnieją. Również wyświetlane jest aktualne saldo oraz data jego wprowadzenia.

Jeżeli chodzi o wyświetlanie przypisów, prezentowane jest zestawienie miesięcznych opłat, z podziałem na kwoty oraz informację w jaki sposób są one obliczane. Prezentację danych pochodzących z przypisów ilustruje rysunek 3b.

Rysunek 3b - dane z przypisów miesięcznych lokalu

Należy pamiętać, że prezentowane dane są aktualne tylko w przypadku dokonywania ich regularnego importu.