W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Podręcznik użytkownika
wersja 1.1.0 - aktualizacja: październik 2011

Wstęp » Logowanie do systemu

Każdy użytkownik systemu "Moja-Wspólnota" ma nadany osobisty identyfikator, którym posługuje się w celu dostępu do swojego konta. Identyfikator ten, w zależności od poziomu dostępu może być:

  1. dla mieszkańca wspólnoty - generowany automatycznie w momencie dodawania nowego lokalu do systemu lub w momencie importu danych poprzez mechanizm API. Identyfikator jest widoczny dla zarządcy nieruchomości i powinien zostać przekazany mieszkańcowi wspólnoty przez zarządcę nieruchomości dla wybranego lokalu. Domyślne hasło do systemu jest generowane wg. określonych zasad i również może zostać przekazane użytkownikowi poprzez zarządcę nieruchomości (wyjątkiem mogą być osoby, króre maja przydzielony osobisty numer konta (opis procedury), lub mają przypisany adres email do konta lokalu w systemie (opis procedury). Procedura logowania na podstawie adresu email ma również zastosowanie w momencie, gdy właściciel lokalu zapomniał hasła.
  2. dla zarządcy nieruchomości - nadawany przez Administratora systemu. Administrator ten, przekazuje zarządcy główny identyfikator logowania oraz hasło, którym zarządca posługuje się celem dostępu do systemu. Identyfikator ten jest poufny i nie powinien być nikomu pod żadnym pozorem przekazywany. Przekazane parametry należy wpisać w odpowiednie pola pokazane na rysunku 1. Jeżeli identyfikator bądź hasło zostało zapomniane, należy postąpić wg. dwóch sposobów opisanych tutaj.
Rysunek 1 - okno logowania do systemu

Aby zalogować się do systemu należy przejść pod adres http://www.moja-wspolnota.pl/system.php a następnie w oknie logowania (rysunek 1) należy wpisać własny identyfikator i hasło oraz kliknąć przycisk "zaloguj się".

Jeżeli zostały wpisane poprawne dane, użytkownik powinien zobaczyć pulpit nawigacyjny systemu (rysunek 2). Natomiast, jeżeli dane zostały wpisane niepoprawnie, system zakomunikuje to, wyświetlając błąd przy polu w którym został on popełniony.

Rysunek 2 - pulpit nawigacyjny systemu - widok mieszkańca wspólnoty

Wstęp » Logowanie do systemu » logowanie właścicieli na podstawie osobistego numeru konta

Mieszkańcy wspólnot, których zarządcy udostępniają osobiste numery konta, mogą uzyskać dostęp do systemu nie znając hasła. Aby uzyskać dostęp do swojego konta w systemie za pomocą osobistego numeru konta należy w oknie logowania (rysunek 1) wybrać opcję "Nie znam hasła..." znajdującą się po prawej stronie od przycisku logowania. Następnie w wyświetlonym formularzu (rysunek 3) należy wpisać swój osobisty numer konta oraz poprawny adres email, na który zostanie wysłany jednorazowy kod - ważny tylko przez określony czas od wygenerowania zgłoszenia.

Rysunek 3 - formularz zmiany hasła na podstawie osobistego numeru konta

Po kliknięciu na przycisk "generuj kod jednorazowy", zostanie wyświetlony formularz (rysunek 4), w którym należy podać unikalny kod jednorazowy, przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Należy również podać osobisty numer konta oraz dwukrotnie nowe hasło dostępu do usługi, stworzone zgodnie z zasadami generowania haseł przyjętymi przez nasz serwis: hasło musi być długości co najmniej 6 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną cyfrę oraz jedną literę. Przykładowe hasło spełniające te warunki to: tz31DT.

Rysunek 4 - formularz ustalania nowego hasła na podstawie osobistego numeru konta

Po prawidłowym wpisaniu wszystkich wartości, system wyświetli informację o poprawnej zmianie hasła (rysunek 5). Jeżeli w formularzu pojawią się błędy, system zakomunikuje to wyświetlając odpowiednią informację. Należy pamiętać, że kod jednorazowy przesłany przez adres email ważny jest tylko przez określony czas. Jeżeli wypełnienie formularza sprawi Państwu problemy, prosimy o kontakt poprzez formularz znajdujący się na tej stronie.

Rysunek 5 - informacja o poprawnej zmianie danych

Wstęp » Logowanie do systemu » logowanie właścicieli na podstawie adresu email

Aby uzyskać hasło dostępu do zalogowania się na podstawie adresu poczty elektronicznej, należy w pierwszej kolejności podać zarzadcy nieruchomości swój adres email, który ze względu na bezpieczeństwo danych, musi być przez niego dodany do systemu. Następnie należy wybrać opcję "Nie pamiętam hasła..." znajdującą się po prawej stronie od przycisku logowania. W formularzu, który się pojawi (rysunek 6) należy wpisać identyfikator logowania uzyskany od zarządcy nieruchomości oraz adres poczty elektronicznej o którym przed chwilą była mowa.

Rysunek 6 - formularz ustawiania domyślnego hasła do konta

Po poprawnym wypełnieniu formularza, zostanie wyświetlony monit z informacją o poprawnym ustawieniu domyślnego hasła (rysunek 7). Jeżeli w formularzu pojawią się błędy, system poinformuje o tym wyświetlając stosowny komunikat. Jeżeli procedura przebiegła pomyślnie, hasło dostępu do konta zostanie ustawione na domyślne oraz zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej przypisany do konta lokalu.

Rysunek 7 - informacja o poprawnym ustawieniu domyślnego hasła

Wstęp » Logowanie do systemu » procedura uzyskania hasła dla zarządcy

Jeżeli zarządca zapomniał hasła dostępu do systemu to istnieją dwie drogi pozwalające na wygenerowanie nowego hasła, w zależności od tego, czy zarządca posiada kilka kont dostępu.

  1. Jeżeli zarządca posiada jedno konto to jedynym sposobem na uzyskanie hasła jest kontakt z Administratorem systemu, który po weryfikacji danych, nadaje nowe hasło dostępu do wybranego konta;
  2. Jeżeli zarządca posiada wiele kont to logując się na jedno z kont pracowników zarządcy, jest możliwość zmiany haseł w zakładce "Zarzadzanie pracownikami zarządców" szerzej opisanej w tym rozdziale.