W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Podręcznik użytkownika
wersja 1.1.0 - aktualizacja: październik 2011

Rozdział 1 » Administracja ogłoszeniami wspólnot

Ogłoszenia dla wspólnot mieszkaniowych, są niczym innym jak wersją elektroniczną popularnych tablic ogłoszeniowych, znajdujących się na częściach wspólnych. Są one prezentowane każdemu właścicielowi lokalu przynależnego do wspólnoty, której ogłoszenie dotyczy.

System "Moja-Wspólnota" pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie ogłoszeń z tablic elektronicznych wspólnot mieszkaniowych. Czynności tych dokonuje się wybierając opcję "Ogłoszenia dla wspólnot" z menu głównego znajdującego się po lewej stronie. Rysunek 1 obrazuje sposób prezentacji listy dodanych ogłoszeń.

Rysunek 1 - lista ogłoszeń

Prezentowane dane są posortowane malejąco wg. daty dodania (najnowsze na górze) w sposób tabelaryczny w dwóch kolumnach. Pierwsza kolumna określa datę umieszczenia ogłoszenia, druga - tytuł jego. Nad danymi znajduje się element pozwalający na filtrowanie ogłoszeń wg. wspólnoty - odpowiednie ustawienie powoduje wyświetlenie wszystkich elementów bądź tylko należących do jednej ze wspólnot (rysunek 2).

Rysunek 2 - filtrowanie wspólnot

Aby ustawić ww. filtr, należy kliknąć pojedyńczo pole wyboru znajdujące się po prawej stronie słów "- wg. wspólnoty". Otworzy się wówczas okno, w którym będą znajdowały się aktualnie dodane wspólnoty mieszkaniowe dla zalogowanego zarządcy. Klikając na nazwę wspólnoty, system automatycznie odświeży stronę, prezentując ogłoszenia wg. wybranego filtru.


Rozdział 1 » Administracja ogłoszeniami wspólnot » podgląd ogłoszeń

System "Moja-Wspólnota" umożliwia szybki podgląd dodanego ogłoszenia. W celu sprawdzenia treści ogłoszenia, należy najpierw zaznaczyć ogłoszenie do podglądu pojedyńczym kliknięciem lewego klawisza myszy na tytule bądź dacie ogłoszenia. Następnie z przycisków funkcyjnych umieszczonych nad tabelą ogłoszeń, wybrać opcję "szczegóły". Treść ogłoszenia pojawi się pod linią z datą i tytułem ogłoszenia (rysunek 3).

Rysunek 3 - podgląd szczegółów ogłoszenia

Rozdział 1 » Administracja ogłoszeniami wspólnot » dodawanie ogłoszenia

Aby dodać nowe ogłoszenie dla wspólnoty mieszkaniowej, należy wybrać opcje "dodaj" z przycisków funkcyjnych znajdujących się nad listą ogłoszeń. Przycisk "dodaj" jest aktywny tylko w momencie, gdy żadne z ogłoszeń nie jest zaznaczone (zaznaczenie określone jest niebieskim tłem). Po wybraniu opcji "dodaj" zostanie wyświetlony formularz (rysunek 4) w którym obowiązkowo należy podać:

  1. wspólnotę - z dostępnych opcji należy wybrać wspólnotę dla której dodawane jest ogłoszenie;
  2. tytuł - krótki tytuł ogłoszenia;
  3. treść - informację którą Państwo chcą przekazać wszystkim mieszkańcom wybranej wspólnoty.
Datą wprowadzenia ogłoszenia będzie aktualna data systemowa i będzie ona automatycznie przypisana do niego. Po zakończeniu wprowadzania ogłoszenia, klikamy na przycisk "zapisz".
Rysunek 4 - formularz dodawania ogłoszenia

Po przesłaniu, formularz jest sprawdzany pod kątem poprawności i jeżeli wystąpią błedy, to zostanie on wyświetlony ponownie wraz z odpowiednią informacją przy polu, przy którym został popełniony błąd. Jeżeli walidacja będzie poprawna, zostanie wyświetlona odpowiednia informacja. W każdym momencie możemy zrezygnować z edycji danych, wybierając przycisk funkcyjny "anuluj". Zostaniemy wówczas przeniesieni z powrotem do listy ogłoszeń.


Rozdział 1 » Administracja ogłoszeniami wspólnot » edycja ogłoszenia

W przypadku edycji ogłoszenia, użyty jest ten sam formularz, co w przypadku dodawania ogłoszenia, z tą różnicą iż jest on wstępnie wypełniony edytowanymi danymi. Aby przystąpić do edycji ogłoszenia, należy zaznaczyć je pojedyńczym kliknięciem lewego klawisza myszy na temacie bądź dacie ogłoszenia a następnie z przycisków funkcyjnych wybrać opcję "edytuj". Po poprawnieniu danych, wybieramy opcję "zapisz" i czekamy aż system zweryfikuje poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli dane zostaną sprawdzone poprawnie, otrzymamy odpowiednią informację. W przypadku błędnej weryfikacji, zostanie ponownie wyświetlony formularz z odpowiednim komunikatem o błędzie. W każdym momencie możemy zrezygnować z edycji danych, wybierając przycisk funkcyjny "anuluj". Zostaniemy wówczas przeniesieni z powrotem do listy ogłoszeń.


Rozdział 1 » Administracja ogłoszeniami wspólnot » usuwanie ogłoszenia

Usuwanie ogłoszenia przebiega w sposób podobny jak edycja. Pojedyńczym kliknięciem zaznaczamy ogłoszenie do usunięcia. Następnie z aktywnych przycisków funkcyjnych wybieramy opcję "usuń". System poprosi o potwierdzenie usunięcia stosownym komunikatem (rysunek 5). Należy zachować szczególną ostrożność ponieważ jest to operacja nieodwracalna.

Rysunek 5 - potwierdzenie usunięcia

Po potwierdzeniu usunięcia, system kasuje ogłoszenie oraz przenosi nas do listy ogłoszeń.