W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Podręcznik użytkownika
wersja 1.1.0 - aktualizacja: październik 2011

Rozdział 2 » Administracja kontem

Każdy z właścicieli lokali mieszkalnych ma wgląd w swoje dane - przechowywane w bazie zarządcy oraz ma możliwość zmiany hasła dostępu do systemu "Moja-Wspólnota" (opis procedury). Dostęp do zmiany danych osobowych właściciela lokalu jest zabroniony ze względu na zachowanie ich spójności. Zmiana danych osobowych jest możliwa tylko poprzez kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z zarządcą wspólnoty mieszkaniowej do której lokal przynależy.


Rozdział 2 » Moje dane

Aby sprawdzić swoje dane osobowe, należy wybrać z menu po lewej stronie, z działu "Administracja" opcję "Moje dane". Dane zostaną wyświetlone w sposób pokazany na rysunku nr 1.

Rysunek 1 - informacje o wybranym lokalu

Rozdział 2 » Zmiana hasła

Aby zmienić hasło dostępu do konta, z menu znajdującego się po lewej stronie, z działu "Administracja" należy wybrać opcję "Zmiana hasła". Zostanie wyświetlony formularz (rysunek 2) w którym należy podać następujące informacje:

  • Aktualne hasło - bieżące hasło dostępu do systemu
  • Nowe hasło - nowe hasło, którego chcemy używać w ramach dostępu do systemu. Hasło musi zgadzać się z przyjętą polityką bezpieczeństwa - tj. musi składać się z minimum sześciu znaków, w tym przyjamniej jedna litera i jedna cyfra (przykład poprawnego hasła to 0lTu7C;
  • Powtórka hasła - powtórnie należy podać nowe hasło w celu uniknięcia pomyłki w nadawaniu nowego hasła.
Rysunek 2 - formularz zmiany hasła

Jeżeli w formularzu nie będzie błędów, zostanie wyświetlony monit o pomyślnej zmianie hasła. Jeżeli natomiast błędnie podane zostało aktualne hasło, bądź nowe hasło nie jest identycznie wpisane w oba pola, zostanie ponownie wyświetlony formularz z informacją, w którym polu został popełniony bład.